Seznamte se s místy, kudy vedou trasy Líšenských pochodů, poznáte krásy Českého ráje a Pojizeří...

Besedice

obec je připomínána od roku 1454. Obec je vyhlášeným výletním místem, když nabízí procházkový okruch kolem Sokola, skalní skupiny Kalicha a Chléviště.

Kalich

skalní bludiště u Besedic. Uprostřed pěti roklí je sluj se skalním oltářem, na němž je letopočet 1638 a kalich. Bludiště bylo útočištěm pronásledovaných ve všech nebezpečných dobách.

Malá Skála

Klokočské skály

přírodní rezervace, vyhlášená v roce 1985 (rozprostírající se na ploše cca 228 ha). V čele pískovcových vrstev vystupuje  asi 2 km dlouhá, avšak nesouvislá skalní stěna rozčleněná puklinami a svahovými procesy do izolovaných věží nebo velkých skalních bloků (Průchody u Klokočí). Vlastní skalní území vzniklo v soustavě kaňonů a soutěsek, členících mírně skloněnou pískovcovou plošinu. Ve skalních stěnách lze pozorovat četné formy zvětrávání a odnosu hrubozrnných pískovců, z nichž nejnápadnější jsou pseudokrasové jeskyně (Postojna, Husova kazatelna, Jislova sluj...), mnohé významné i archeologicky. Nejstarší osídlení v Českém ráji před 50 000 lety, (v paleolitu) bylo nalezeno právě v jeskyni Postojna.

Kopanina

rozhledna Kopanina (657 m n. m.) osada byla připomínána již roku 1615. Na vršku kopce Kopanina (657 m) se nachází kamenná rozhledna, postavená Klubem českých turistů v Turnově roku 1894. Z této rozhledny můžete dohlédnout do širokého dalekého okolí.

Rotštejn

zřícenina skalního hrádku na jižním okraji Klokočských skal. Hrad je připomínán již roku 1318, založen však byl již před rokem 1300 na pískovcových skalách, z větší části byl ovšem dřevěný. V 15. století hrad zpustl. Do dnešních dnů zůstaly zachovány místnosti tesané ve skále, průchody, cisterna a v patře část zdiva.

Kozákov

nejvýraznější vrch Podkrkonoší (744 m) je součástí Ještědsko - kozákovského hřbetu, v roce 1985 byl prohlášen národní přírodní památkou. Z pohledu geologů je zajímavý, neboť jej tvoří tři typy hornin. Prvohorní výlevná vyvřelina melafyr tvoří jižní a jihovýchodní temeno. V jihozápadním svahu vystupují tektonicky vyzdvižené kry svrchnokřídlých pískovců s četnými skalními tvary. Mírnější severní svahy pokrývají neogenní čedičové příkrovy, otevřené několika lomy. Na vrcholu kopce se nachází Riegrova turistická chata, jež byla otevřena 24. 6. 1928. Na vrcholu se nachází ocelová rozhledna, z níž je daleký výhled všemi směry.

Postojná

pseudokrasová jeskyně, zvaná též Amerika. Jeskyně patří k místům s nejstarším osídlením v Českém ráji. Při archeologických výzkumech zde byly učiněny nálezy z doby bronzové, osídlení bylo prokázáno z doby paleolitu.

Frýdštejn

hrad Frýdštejn zřícenina středověkého hradu na okraji Vranovského hřebene. Hrad byl založen snad frýdlantskými Bieberštejny ve 2. polovině 14. století, připomínán je r. 1385. Za husitských válek byl marně obléhán i Janem Čapkem ze Sán. Za turnovských Vartenberků hrad před rokem 1565 zpustl. Hrad měl tři části: severovýchodní předhradí s první bránou, vnitřní hrad a další opevněný prostor na jihozápadě s válcovou studniční věží. Z vnitřního hradu se zachovala velká válcová věž o průměru 9 m a zbytky paláce i jiných zdí a místností tesaných ve skále.

Dolánky

ves v údolí řeky Jizery, připomínána roku 1543. V obci se nachází Dlaskův statek z roku 1716. Stavení je nejvýznamnější patrovou roubenou stavbou pojizerského typu. Ke statku byl přenesen z nedalekého Malého Rohozce i tzv. Rakoušův sroubek z roku 1807. Dlaskův statek dnes náleží k expozici turnovského muzea Českého ráje.

Valdštejn

zřícenina hradu, založeného koncem 13. století na severním okraji Hruboskalské plošiny (390 m). Hrad je nyní v majetku Města Turnova. Hrad byl postaven na třech pískovcových skaliskách, navzájem spojených dřevěnými mosty. Hrad se stal rodovým hradem Albrechta z Valdštejna.  Valdštejn byl osídlen až do poloviny 16. století a koncem 16. století hrad vyhořel, přičemž většina budov byla zničena a hrad zůstal zříceninou. Roku 1713 byly postaveny kamenné mosty, spojující předhradí s prvním nádvořím. V roce 1722 byl postaven barokní kostelík sv. Jana Nepomuckého.

Hrubá Skála

zámek nad stejnojmennou obcí, nacházející se na zalesněné skalní plošině. Zámek stojí na místě hradu, založeného kolem roku 1300 Hynkem z Valdštejna. Byl vybudován na pískovcových skalách, navzájem spojených mosty. Původní název byl Skály. Z dob hradu se zachovala tesaná studně, stropy po dřevěném přístupovém schodišti, sklepní místnosti a záseky po trámech. Za Smiřických došlo ve 2. polovině 16. století k přestavbě hradu na pohodlné renesanční šlechtické sídlo. Po požáru v roce 1710  byl zámek rozšířen na jihu a východě. Nově byl zámek upraven v roce 1804, kdy vznikl nově i anglický park. V roce 1821 koupil panství od Valdštejnů Hans Anton Lexa, rytíř a Aerenthalu, jehož rod vlastnil Hrubou Skálu až do roku 1945. V roce 1859 byl zámek regotizován a v roce 1923 opraven.

Trosky

hrad Trosky - symbol Českého ráje Hrad Trosky je jedním z nejnavštěvovanějších hradů v České republice. Tato památka je zasazena do malebné krajiny Českého ráje, který se stal ostrůvkem klidu a pohody s nádhernou přírodou a dobrými lidmi. Hrad je majetkem státu a je spravován Národním památkovým ústavem Praha. Provoz hradu je bez průvodce, individuální. V případě zájezdů nebo větších skupin osob nad 25 návštěvníků se v letních měsících správa hradu snaží zajistit výklad o dějinách a samotném hradu brigádními silami.
O tom, jak hrad skutečně vypadal v době svého vzniku, prameny mlčí. Nedochoval se žádný obraz či rytina, veškeré archivní materiály shořely. Z pramenů je známo, že jediný historicky věrný obraz Trosek ukořistili Švédové za 30-ti leté války na zámku Hrubá Skála a odvezli jej do Švédska. Mnoho věcí je dodnes zahaleno tajemstvím. Je však možné, že někde snad přece jenom existuje pramen, který nebyl dosud objeven.

Kopicův statek

velmi cenná památka lidové architektury. Jde o uzavřenou, převážně roubenou usedlost s patrovým domem a pavlačí. Dnešní podoba pochází z přestavby z roku 1787. V údolíčku pod statkem se v pískovci nacházejí vytesané basreliéfy s výjevy z českých dějin, které vytesal majitel statku, pan Kopic.

Sedmihorky

jsou rekreačním a výletním místem pro návštěvníky z širokého okolí. Původně šlo o vodoléčebné lázně, nacházející se v údolí Libuňky na úpatí Hruboskalské plošiny. Lázně zanikly koncem 2. světové války. Osada připomínána r. 1413. Lázně založeny r. 1841 majitelem panství A. Lexou z Aehrenthalu a MUDr. Antonínem Šlechtou, rodákem z Lomnice nad Popelkou, při pramenech pro léčbu chudokrevnosti. Otevřeny byly 15. května 1842. Koncem 19. století začali hosté pro tuto oblast používat název Český ráj.